1.) Da li je ugostitelj dužan ishoditi rješenje nadležnog ureda o utvrđivanju ispunjavanja minimalnih uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta koji se ne kategorizira ako bi pripremao i usluživao jela u prostoru pravne ili fizičke osobe samo djelatnicima te osobe?

Za pripremanje i usluživanje toplih i hladnih napitaka, bezalkoholnih pića i jela koje pravne i fizičke osobe organiziraju za potrebe svojih djelatnika i svojih članova u svojim poslovnim prostorijama i prostorima, ugostitelj nije dužan ishoditi rješenje nadležnog ureda o utvrđivanju ispunjavanja minimalnih uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta koji se ne kategorizira.(Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, čl.5.)

 2.) Da li se pripremnica sendviča smatra ugostiteljskim objektom ?
Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, ugostitelj ne može obavljati ugostiteljsku djelatnost bez rješenja nadležnog ureda da ugostiteljski objekt ispunjava uvjete propisane tim Zakonom i propisima donesenim na temelju toga Zakona.
Odredbama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga", propisane su vrste ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju, no pripremnica sendviča nije propisana kao vrsta ugostiteljskog objekta.

USKLAĐIVANJE OBJEKATA ZATVORENOG TIPA VRSTE ODMARALIŠTE

3.) Mogućnost pružanja ugostiteljskih usluga smještaja u objektu za koji je ranije ishođeno rješenje za ugostiteljski objekt zatvorenog tipa vrste odmaralište (kamp), ali za koji u zakonskom roku nije ishođeno rješenje o ispunjavanju uvjeta za neku od vrsta ugostiteljskih objekata:
Pravne i fizičke osobe koje su na dan stupanja na snagu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti pružale ugostiteljske usluge u objektu zatvorenog tipa sukladno članku 4. Cit. Zakona, bile su dužne u roku od 5 godina od stupanja na snagu tog Zakona ishoditi rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za neku od vrsta ugostiteljskih objekata propisanih pravilnikom donesenim na temelju tog Zakona. U protivnom, nadležni ured će im zabraniti pružanje ugostiteljskih usluga i utvrditi prestanak važenja izdanog rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u objektu zatvorenog tipa. Zakonom nije predviđena mogućnost organiziranja usluge smještaja u sklopu organiziranog odmora odraslih osoba, nego samo djece, pod uvjetima propisanim tim Zakonom i drugim propisima. U smislu tog Zakona je, između ostalog, i pružanje usluga smještaja. Djelatnost mogu obavljati trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici, koji ispunjavaju uvjete za obavljanje te djelatnosti (ugostitelji), dok ugostitelj ne može obavljati ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskom objektu za smještaj vrste kamp koji se kategorizira bez rješenja Ministarstva turizma Ministarstvo turizma na zahtjev ugostitelja rješenjem utvrđuje ispunjavanje uvjeta ugostiteljskog objekta za smještaj iz skupine „Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" za vrste kampova koji se kategoriziraju.
Rješenje o ispunjavanju uvjeta za ugostiteljski objekt izdat će se ugostitelju koji ispunjava uvjete da je registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, da ima pravo korištenja poslovnim prostorom odnosno objektom, da objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost ispunjava uvjete propisane za određenu vrstu, odnosno vrstu i kategoriju objekta, da ispunjava i druge uvjete propisane tim Zakonom i propisima donesenim na temelju toga Zakona, te da građevina u kojoj je ugostiteljski objekt, ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu, bez kojih Ministarstvo ili nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti.
Ukoliko nije ishođeno rješenje za neku od vrsta ugostiteljskih objekata propisanih pravilnikom donesenim na temelju tog Zakona u zakonskom roku (članak 52. stavka 1. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti), za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u ugostiteljskom objektu iz skupine „Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" za vrste kampova koji se kategoriziraju, mora se ishoditi rješenje Ministarstva turizma.
Opći i posebni minimalni uvjeti za izdavanje rješenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrstu ugostiteljskog objekta za smještaj kamp koja se kategorizira, pa tako i površina u m2 „kamp mjesta" i „kamp parcela", te postotak prostora u kampu koji mogu zauzimati smještajni objekti u građevini, propisani Pravilnikom o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine „Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" - Prilogom I, Uvjeti za kategorizaciju vrste kamp i pojedini uvjeti za vrstu kamp naselje ovisno o kategoriji kampa.

RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

4.) Propisano radno vrijeme ugostiteljskih objekata vrste caffe bar, restoran i vrsta ugostiteljskih objekata koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima (disco klub, noćni klub, noćni bar):
Ugostiteljski objekti iz skupina „Restorani" i „Barovi", pa tako i caffe barovi i restorani koji se nalaze u naseljenim područjima naselja, mogu raditi od 06,00 do 24,00 sata. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može najdulje za 2 sata odlukom produžiti propisano radno vrijeme navedenih ugostiteljskih objekata. Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave (gradonačelnik, općinski načelnik) može po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog zakonom. Objekti u zračnim lukama, željezničkim i autobusnim kolodvorima i sl. mogu raditi u radnom vremenu objekta u kojem se nalaze. Ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi" koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima mogu raditi od 21,00 do 06,00 sati, samo u zatvorenim prostorima, a ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani" i „Barovi" koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja mogu raditi od 0,00 do 24,00 sata. Ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi" koji imaju naziv dvije vrste ugostiteljskih objekata npr. vrsta caffe bar i vrsta disco bar, koji se nalaze u naseljenim područjima naselja, mogu u vrsti caffe bar raditi najdulje od 06,00 do 02,00 sata, a u vrsti disco klub mogu raditi do 6,00 sati, s tim da se radno vrijeme jedne i druge vrste ne može preklapati. Sukladno navedenom radno vrijeme jedne i druge vrste ugostiteljskih objekata određuje sam ugostitelj u okviru propisanog radnog vremena, s tim da je dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu i pridržavati se istaknutoga radnog vremena.
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave može na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja). Gospodarski inspektor usmenim će rješenjem, koje će izreći odmah ugostitelju, zabraniti pružanje ugostiteljskih usluga ugostitelju koji se ne pridržava propisanog radnog vremena u trajanju od 30 dana od dana izricanja usmenog rješenja, a to rješenje neće se izvršiti ukoliko ugostitelj uplati 30.000,00 kn u državni proračun.
(Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, čl.4.,8.,9.,18.,41.)

KNJIGA ŽALBI U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU

5.) Da li ugostiteljski objekt mora imati knjigu žalbi, te što gost može poduzeti ako mu ugostitelj nije izdao račun za pruženu ugostiteljsku uslugu, a zaposlenica ugostiteljskog objekta nekorektno se ponašala prema njemu:
Ukoliko zaposlenik ugostitelja ili ugostitelj odbija gostu omogućiti izjavljivanje prigovora u knjigu žalbe ili mu ne izda račun za pruženu ugostiteljsku uslugu, ugostitelj čini prekršaj, pa se u tome slučaju gost može obratiti Državnom inspektoratu koji je sukladno članku 39. stavku 2. cit. Zakona nadležan za inspekcijski nadzor nad provođenjem tog Zakona, te pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba.
(Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, čl.9., Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi, čl.6.)

KNJIGA GOSTIJU U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU ZA SMJEŠTAJ

6.) Da li ugostitelj može voditi jednu knjiga gostiju za ugostiteljski objekt vrste pansion i ugostiteljske objekte vrste soba za iznajmljivanje, koji se nalaze u dvije građevine, ali imaju isti ulaz i recepciju ?
U obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj dužan na propisani način voditi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smještaj. Knjiga gostiju može se voditi za domaće i strane goste zajedno ili odvojeno, a stavkom 3. toga članka propisano je koji se podaci upisuju u knjigu gostiju, pa je tako propisano da se u knjigu gostiju upisuje i primjedba.
Za ugostiteljski objekt vrste pansion te za ugostiteljske objekte vrste soba za iznajmljivanje, koji se nalaze u dvije građevine, ali imaju isti ulaz i recepciju, može se na zajedničkoj recepciji voditi posebna knjiga gostiju za ugostiteljski objekt vrste pansion i posebna knjiga gostiju za ugostiteljske objekte vrste soba za iznajmljivanje, ili se može voditi jedna knjiga gostiju s tim da se u knjigu gostiju u rubrici „primjedba" upisuje za svakog gosta u kojem se ugostiteljskom objektu nalazi. Skreće se pozornost da se knjiga gostiju može voditi za domaće i strane goste zajedno ili odvojeno.
(Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, čl.9., Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju)

MINIMALNI UVJETI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
VRSTA UGOSTITELJSKOG OBJEKTA - RESTORAN

7.) Da li se u ugostiteljskom objektu vrste restoran mogu u manjem obimu prodavati coca-cola, čokoladice bounty i snickers, orbit žvakaće gume i jogurt, te da li to treba biti utvrđeno rješenjem o utvrđivanju minimalnih uvjeta ugostiteljskog objekta ?
Restoran je ugostiteljski objekt u kojem se pretežito pripremaju i uslužuju topla i hladna jela koja zahtijevaju složeniju pripremu, te ostala jela i slastice, uslužuju pića i pripremaju i uslužuju napici. U ugostiteljskom objektu vrste restoran pripremaju se i uslužuju jela, slastice, uslužuju pića i pripremaju i uslužuju napici, te se u tom ugostiteljskom objektu niti u manjem obimu ne mogu prodavati prehrambeni proizvodi koji se ne pripremaju i uslužuju u tom ugostiteljskom objektu, ali da bi se u manjem obimu mogle prodavati cigarete i drugi duhanski proizvodi jer su u funkciji zadovoljavanja zahtjeva gostiju koji su uobičajeni uz pružanje ugostiteljskih usluga.
(Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga", čl.4.)

VRSTA UGOSTITELJSKOG OBJEKTA - OBJEKT JEDNOSTAVNIH USLUGA U NEPOKRETNOM VOZILU (PROSTOR ZA USLUŽIVANJE NA OTVORENOM)

8.) Da li ugostiteljski objekt vrste objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu moţe imati prostor za usluživanje na otvorenom sa niskim stolovima i stolicama ili klupama ?
Ugostiteljski objekt vrste objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu može imati prostor za usluživanje na otvorenom samo sa visokim stolovima, bez visokih ili niskih stolaca ili klupa. Pravilnikom je propisano je da se nepokretnim vozilom smatra vozilo koje je zaustavljeno (stoji) na mjestu u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga, koje je registrirano i u voznom stanju. Objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu mora imati točionik, prostor za pripremanje jela u točioniku, priručni prostor za čuvanje hrane i pića, spremnik s dovoljno zdravstveno ispravne vode za piće, te dovoljan broj koševa za otpatke s poklopcem za nožno otvaranje, a može imati i prostoriju za usluživanje s točionikom sa ili bez visokih stolova bez stolaca.U ugostiteljskom objektu usluživanje gostiju jelom, napicima i pićem obavlja se u blagovaonici, prostoriji za usluživanje i prostoru za usluživanje na otvorenom. Prostorija za usluživanje je prostorija u kojoj se uslužuju gosti, a u dijelu te prostorije mogu se naočigled gostiju pripremati napici, topla i hladna jela. Prostor za usluživanje na otvorenom je dio prostora vrta, terase i sl. ili javna površina kojom upravlja jedinica lokalne samouprave, u kojem se uslužuju gosti, a u jednom dijelu toga prostora, mogu se naočigled pripremati napici, topla i hladna jela.
(Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga", čl.31.,stavka1.)

PROSTOR ZA USLUŽIVANJE NA OTVORENOM UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

9.) Prostor za usluživanje na otvorenom koji se ne nalazi u sklopu ugostiteljskog objekta:
Odredbama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga", nije određeno koliko prostor za usluživanje na otvorenom može biti udaljen od ugostiteljskog objekta, ali je propisano da ugostiteljski objekti moraju biti uređeni i opremljeni te imati odgovarajuće osoblje, tako da omogućuju racionalno korištenje prostora, nesmetano i sigurno kretanje i boravak gostiju i zaposlenog osoblja, nesmetan prijenos stvari, odgovarajuće čuvanje robe, hrane i pića, zaštitu zdravlja gostiju i zaposlenog osoblja, te stručno usluživanje gostiju. Navedeno povodom zahtjeva ugostitelja u upravnom postupku utvrđuje nadležni ured u postupku utvrđivanja minimalnih uvjeta prostora za usluživanje na otvorenom. Usluživanje gostiju na prostoru za usluživanje na otvorenom, koji se ne nalazi u sklopu ugostiteljskog objekta, trebalo bi se vršiti najkraćim putem, pa tako i ako bi se vršilo kroz prohodni dio objekta u kojem se nalaze poslovni prostori javnih službi dužine cca 10 m, te uz ispunjavanje uvjeta.
(Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga", čl.2.,20.,25.,36.,54.)

VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE ZA RAD NOĆU

10.) Da li ugostiteljski objekti koji ispunjavaju uvjete za rad noću moraju imati prostoriju za usluživanje ili ukupnu površinu najmanje 100 m2?
Ugostiteljski objekti koji ispunjavaju uvjete za rad noću moraju imati ukupnu površinu najmanje 100 m2. Ugostiteljski objekt mora činiti cjelinu u poslovnom i funkcionalnom smislu, te građevinsku cjelinu ukoliko je smješten u građevini ili zasebnom dijelu građevine, ukoliko tim Pravilnikom nije drugačije određeno.
(Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „Restorani", „Barovi", „Catering objekti" i „Objekti jednostavnih usluga", čl.19.,20.,21.)

UPORABLJIVOST UGOSTITELJSKOG OBJEKTA U KIOSKU

11.) Ispunjavanje propisanih uvjeta za izdavanje rješenja nadležnog ureda o utvrđivanju minimalnih uvjeta ugostiteljskog objekta-uporabljivosti, koji bi se nalazio u kiosku postavljenom na privatnom zemljištu:
Ugostitelj ne može obavljati ugostiteljsku djelatnost bez rješenja nadležnog ureda da ugostiteljski objekt ispunjava propisane uvjete. (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, čl.3.,19.). Sukladno članku 20. stavku 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti nadležni ured na zahtjev ugostitelja u upravnom postupku rješenjem utvrđuje jesu li ispunjeni propisani uvjeti za vrstu ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju. Navedeno rješenje sukladno članku 25. stavku 1. točki 5. toga Zakona izdat će se ugostitelju uz ispunjavanje uvjeta da građevina, koja je, odnosno u kojoj je ugostiteljski objekt, ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu, bez kojih, prema tom propisu nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti. Posebni propis kojega ima u vidu odredba članka 25. stavka 1. točke 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti je Zakon o prostornom uređenju i gradnji. Zakon o prostornom uređenju i gradnji člankom 103. stavkom 1., propisuje da se svaki zahvat u prostoru provodi u skladu s dokumentima prostornog uređenja, posebnim propisima i lokacijskom dozvolom, osim ako tim Zakonom nije drugačije određeno.

NASTAVLJANJE OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI

12.) Mogućnost nastavljanja ugostiteljske djelatnosti temeljem izmijenjenog članka 25. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti:
Slijedom izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, moguće je nastaviti obavljati ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskom objektu iste vrste u kojemu se već obavljala ugostiteljska djelatnost. (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, čl.25.)

13.) Primjena članka 25., stavka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti:
Člankom 25. stavkom 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, propisano je da ukoliko se u upravnom postupku izdavanja rješenja iz stavka 1. toga članka utvrdi da se u poslovnom prostoru ili objektu za koji je podnesen zahtjev za izdavanje rješenja već obavljala ugostiteljska djelatnost, u tom postupku se ne utvrđuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točke 3., 4. i 5. toga članka, pod uvjetom da novi ugostitelj nastavlja obavljati ugostiteljsku djelatnost u istoj vrsti, odnosno kategoriji ugostiteljskog objekta, da propisani uvjeti za tu vrstu, odnosno kategoriju u međuvremenu nisu izmijenjeni te da u ugostiteljskom objektu nije došlo do bitnih promjena vezanih za ispunjavanje propisanih uvjeta uređenja i opreme za tu vrstu i kategoriju.
U svezi s upitom, da li taj stavak omogućava - novom zakupcu postojećeg ugostiteljskog objekta vrste „Caffe bar" prenamjenu istog u vrstu „Restoran" – izdavanje rješenja bez ispunjenja uvjeta iz stavka 1. točke 3., 4. i 5. članka 25., novi zakupac, ukoliko želi promijeniti vrstu postojećeg ugostiteljskog objekta „Caffe bar" u vrstu „Restoran", mora ishoditi rješenje kojim će se utvrditi da ispunjava minimalne uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu vrste „Restoran", uz utvrđivanje uvjeta iz stavka 1. točke 3., 4. i 5. članka 25. cit. Zakona.
U svezi s upitom, da li taj stavak omogućava - novom zakupcu postojećeg ugostiteljskog objekta vrste „Restoran" prenamjenu dijela restorana u trgovinu mješovite robe ili neku drugu djelatnost uz zadržavanje osnovne djelatnosti samo u dijelu objekta – izdavanje rješenja bez ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. točke 3., 4. i 5. članka 25., ugostitelj bi trebao ishoditi rješenje kojim će se utvrditi nova manja površina prostora postojećeg ugostiteljskog objekta vrste „Restoran" u kojem će nastaviti obavljati ugostiteljsku djelatnost, bez utvrđivanja uvjeta iz stavka 1. točke 3., 4. i 5. članka 25. cit. Zakona.

14.) Da li stavak 3. članka 25. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti omogućava - postojećem korisniku ili vlasniku postojećeg ugostiteljskog objekta vrste „Restoran" prenamjenu prostora restorana u „Caffe bar" i trgovinu mješovite robe ili neku drugu djelatnost bez zadrţavanja postojeće djelatnosti „Restoran" - izdavanje rješenja bez ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. točke 3., 4. i 5. članka 25. toga Zakona:
Ugostitelj koji je poslovao u ugostiteljskom objektu vrste „Restoran", a namjerava ga prenamijeniti u ugostiteljski objekt vrste „Caffe bar", zbog promjene vrste ugostiteljskog objekta, dužan je ishoditi rješenje kojim će se utvrditi ispunjavanje minimalnih uvjeta propisanih za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu vrste „Caffe bar", uz ispunjavanje svih uvjeta.
(Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, čl.25.)

NASTAVLJANJE PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU

15.) Da li temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 50/12) nasljednik iznajmljivača kojem je rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu prestalo važiti 2007. godine, zbog smrti iznajmljivača, može ishoditi rješenje o nastavku pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ?
Nasljednik iznajmljivača utvrđen u rješenju o nasljeđivanju može nastaviti pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu kao iznajmljivač, sukladno rješenju o odobrenju izdanom ranijem iznajmljivaču bez obzira kada je to rješenje o odobrenju prestalo važiti uz ishođenje rješenja o odobrenju koje će na njegov zahtjev izdati nadležni ured pod uvjetom da može biti iznajmljivačem. Uz zahtjev podnositelj zahtjeva obvezno prilaže i izjavu da nije došlo do bitnih promjena vezanih za objekt koji bi utjecali na prestanak ispunjavanja propisanih uvjeta uređenja i opreme za vrstu i kategoriju objekta u kojem se pružaju usluge te suglasnost ostalih suvlasnika.
(Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti,čl.4.,28.,33.)

16.) Mogućnost ishođenja rješenja o nastavljanju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u objektu za smještaj u suvlasništvu:
Nasljednik ranijeg iznajmljivača ne može ishoditi rješenje nadležnog ureda za nastavak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u objektu za smještaj ukoliko drugi suvlasnici nisu s tim suglasni.
(Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti,čl.33.)

17.) Da li nasljednik može nastaviti s pružanjem ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u objektu za smještaj u kojem je ostavitelj-raniji iznajmljivač pružao usluge u razdoblju od 1970. do 1985. godine:
Ukoliko raniji iznajmljivač nije ishodio rješenje, nasljednik iznajmljivača ne može pružati usluge, nego treba ishoditi novo rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu u objektu za smještaj. Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu može se izdati uz ispunjenje svih uvjeta propisanih člankom 33. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.
(Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, čl.4.,33.,61.)

STRANI DRŽAVLJANIN – MOGUĆNOST PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU (IZNAJMLJIVANJE)

18.) Da li strani državljanin može pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu tj. iznajmljivati kuću u Republici Hrvatskoj, koje je vlasnik?
Odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti uređeno je pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivanje soba, apartmana, kuća za odmor, usluge smještaja u kampu). U svezi sa stupanjem na snagu odredbi cit. Zakona koje se odnose na mogućnost pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od strane stranih državljana koji su vlasnici nekretnina u Republici Hrvatskoj navodimo da će strani državljani, i to samo državljani Europske unije i Europskog gospodarskog prostora, moći pod istim uvjetima kao i hrvatski građani pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu tek od dana stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije jer u Republici Hrvatskoj nije na snazi niti jedan međunarodni ugovor koji bi omogućavao raniju liberalizaciju tih usluga.
Strani državljani mogu pružati ugostiteljske usluge smještaja kao ugostitelji tj. ukoliko sukladno posebnim propisima osnuju trgovačko društvo ili obrt koji mogu ovisno o vrsti ugostiteljskog objekta od Ministarstva turizma odnosno ureda državne uprave u županiji u kojoj se objekt nalazi ishoditi rješenje o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta, ukoliko oni i objekt ispunjavaju zakonske uvjete za izdavanje rješenja. Skreće se pozornost da objekt mora biti poslovne, a ne stambene namjene.

ŠTO SE NE SMATRA PRUŽANJEM UGOSTITELJSKIH USLUGA GRAĐANA U DOMAĆINSTVU

19.) Da li se boravak do 15 osoba koje nisu članovi uže obitelji sukladno posebnom propisu kojim se propisuje obveza plaćanja boravišne pristojbe u kući za odmor na moru u tijeku turističke sezone smatra pružanjem ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ?
Boravak do 15 osoba koje nisu članovi uže obitelji sukladno posebnom propisu, kojim se propisuje obveza plaćanja boravišne pristojbe, u stanovima, apartmanima i kućama za odmor, u turističkim mjestima kojima je posebnim propisom razdobljem glavne turističke sezone obuhvaćeno razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna, u tom razdoblju ne smatra se pružanjem ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu. Međutim, ukoliko bi se navedenim osobama, pa makar i jednoj od tih osoba, naplaćivala usluga smještaja smatramo da bi se u tom slučaju radilo o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, za što je sukladno članku 33. cit. Zakona potrebno ishoditi rješenje o odobrenju nadležnog ureda.
(Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, čl.32.)