1. Uplata boravišne pristojbe: Paušalno – naloge za uplatu izdaje TZ, u tri jednake rate: do 31.07., do 31.08. i do 30.9.
2. Uplata poreza i prireza tromjesečno (naloge za uplatu od 2016. više ne šalje Porezna uprava);
3. Uplata turističke članarine, iznajmljivači sami uplaćuju i obračunavaju.

 

• PAUŠAL BORAVIŠNE PRISTOJBE
Paušal boravišne pristojbe plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe. Evidencija naplate paušala boravišne pristojbe vodi se putem sustava eVisitor.
Izračun visine godišnjeg paušala boravišne pristojbe:
broj kreveta x 300 kn x koeficijent područja
(propisani koeficijent područja Jezera je 1,00)

• POREZ I PRIREZ POREZU NA DOHODAK OD IZNAJMLJIVANJA APARTMANA, SOBA I KAMPOVA GRAĐANA U DOMAĆINSTVU
Porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa poreza. Paušalni porez plaćaju svi iznajmljivači koji posjeduju Rješenje o odobrenju pružanja usluga u domaćinstvu, osim onih koji su u sustavu PDV. Radi evidencije u registru poreznih obveznika, Poreznoj upravi dužni su se prijaviti svi iznajmljivači nakon ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti. Također, dužnost je iznajmljivača prijaviti i svaku eventualnu promjenu odobrenja. Prijava za upis u registar poreznih obveznika podnosi se na obrascu RPO-1 nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta).

• TURISTIČKA ČLANARINA
Sukladno čl. 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, 88/10, 110/15), građani koji su registrirani za pružanje usluga smještaja u domaćinstvima dužni su plaćati članarinu turističkoj zajednici.
Obveznici plaćanja članarine plaćaju članarinu po stopi 0,17 %. Stopa članarine primjenjuje se na ukupni godišnji neto prihod ostvaren po osnovi pružanja usluga smještaja u domaćinstvu (suma obrasca EP za kalendarsku godinu).
Obveznici turističke članarine dužni su nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta) dostaviti obrazac TZ (obrazac obračuna turističke članarine) najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu. Obrascu TZ prilaže se kopija obrasca EP.